Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018. Okvirna vrednost sredstev razpisa znaša v obdobju 2017-2018 predvidoma 2.020.000,00 evrov. Predmet razpisa so domače znanstvene periodične publikacije z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. Publikacije so lahko v tiskani oziroma spletni obliki, ki posegajo na področija humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. Podprto bo izdajanje publikacij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostor ter
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu so:
– publikacija izhaja že najmanj eno leto pred javnim razpisom;
– publikacija izhaja v skladu z letnim načrtom v letu pred objavo javnega razpisa;
– publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisana v razvid medijev;
– v primeru, da ima znanstvena periodična publikacija objavljene znanstvene članke v tujem jeziku, morajo biti objavljeni najmanj povzetki člankov v slovenskem jeziku;
– v primeru, da ima znanstvena periodična publikacija objavljene znanstvene članke v slovenskem jeziku, morajo biti objavljeni najmanj povzetki člankov v angleškem jeziku (izjemoma v drugem svetovnem jeziku);
– prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znanstvenih člankov za obdobje zadnjih štirih let, ki morajo biti vedno dostopne Agenciji, oziroma za obdobje izhajanja publikacije, če je to krajše od štirih let;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev;
– prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno prijavno vlogo za posamezno publikacijo;
– prijavitelj za isti namen in z istim revijalnim programom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po pravilu “de-minimis”;
– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
– publikacije se morajo predstaviti v spletnem mediju (obvezna je oddaja revij v predpisani elektronski obliki Narodni in univerzitetni knjižnici za namene objave na javno dostopnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si takoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke);
– prijavitelj ima izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti iz predhodnega leta do Agencije;
– znanstvena publikacija je zajeta v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLO-A), oziroma v seznamu znanstvenih revij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLO-B), ki je dostopen na spletnih straneh Agencije.