Splošni pogoji poslovanja

Ghostwriting agencija Gwriters Slovenija
GWriters Global, l.l.c.

POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNO

 1. člen

Pogoji poslovanja so pravni dogovor med

– naročnikom (fizično ali pravno osebo) (v nadaljevanju naročnik) in

– izvajalcem GWriters Global, l.l.c. (v nadaljevanju izvajalec).

 1. člen

Ob oddaji naročila se razume, da je naročnik seznanjen in da soglaša s pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani http://gwriters.si/splosnipogojiposlovanja.pdf

POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA

 1. člen

Naročnik povpraševanje odda v elektronski obliki. Povpraševanje ni zavezujoče.

Izvajalec povpraševanje obdela v roku 24 ur v delovnih dneh in v tem roku:

– naročniku izda ponudbo,

– naročnika obvesti o manjkajočih podatkih za izdajo ponudbe ali

– naročnika obvesti, da njegovega povpraševanja ne more realizirati.

 1. člen

Naročnik v povpraševanju predloži vse vsebinske in tehnične smernice, za katere želi, da jih izvajalec upošteva pri izvedbi naročila.

Privzeti tehnični slog oblikovanja besedilnih izdelkov je APA. Naročnik lahko ob uporabi povpraševanja zahteva uporabo alternativnega tehničnega sloga.

 1. člen

Ponudba zajema strošek storitve v evrih in rok izvedbe v dnevih od prejema plačila ter je vezana na predloženo povpraševanje.

Besedilni izdelki so obračunani po avtorskih straneh. Ena avtorska stran zajema 250 besed ali 1 slikovni element.

V obseg besedilnih izdelkov so všteti tehnični elementi, vključno s seznami virov, kazali, naslovnicami, prilogami.

Če pride pri ponudbi do napake v znesku oziroma specifikaciji storitev, ima izvajalec pravico znesek popraviti in o tem obvestiti naročnika, dokler naročnik s plačilom storitve ne potrdi naročila. Po potrditvi naročila, je izvajalec dolžan naročilo izvesti.

 1. člen

Če pride do napake pri povpraševanju, ima naročnik pravico povpraševanje popraviti do potrditve naročila, na podlagi česar izvajalec izda novo ponudbo. Naročnik lahko za prilagoditev ponudbe zaprosi tudi po potrditvi naročila, pri čemer nosi stroške dopolnilne ponudbe.

Ponudba je veljavna 7 dni od izdaje. Po pretečenem roku lahko naročnik zaprosi za obnovitev ponudbe, vendar izvajalec ni zavezan k izdaji iste ponudbe in jo ima pravico posodobiti.

 1. člen

Naročnik se zavezuje, da izvajalcu predloži vse podatke in navodila, za katere želi, da jih izvajalec vključi v ponudbo in jih upošteva pri izvedbi storitve.

Izvedba storitve je vezana na ponudbo, ponudba pa na navodila za izvedbo, ki jih naročnik predloži pred pripravo ponudbe. Naknadno predložena navodila za izvedbo storitve niso predmet ponudbe in izvajalec se ne zavezuje jih upoštevati.

Če želi naročnik po že oddanem naročilu in plačilu storitve predložiti dodatna ali nova navodila, izvajalec posodobitev obravnava kot povpraševanje za dopolnilno ponudbo.

Po potrditvi naročila oziroma plačilu storitve se izvajalec ne zavezuje k izdaji dopolnilne ponudbe.

NAROČILO

 1. člen

Naročnik se za naročilo odloča na osnovi ponudbe.

Če naročnik sprejme ponudbo, mu izvajalec za ponudbo izda elektronski predračun. Predračun je veljaven 7 dni od dneva izstavitve. Po pretečenem roku lahko naročnik zaprosi za obnovitev ponudbe in predračuna.

Kot potrditev naročila storitve velja plačilo predračuna, vezanega na ponudbo.

Kasnejši preklic naročila s strani naročnika ni mogoč, razen če preklic ali delni preklic odobri izvajalec.

NAROČILO IN IZVEDBA

 1. člen

Izvajalec prične z izvedbo na dan prejema plačila v plačilnem roku.

Izvajalec naročnika o prejetem nakazilu obvesti na kontaktni elektronski naslov.  Z dnevom prejema plačila prične teči rok izvedbe.

Izvajalec ob potrditvi naročila naročniku izda elektronski račun v skladu z direktivo 2010/45/EU.

 1. člen

Izvajalec izdelek dostavi v elektronski obliki na naročnikov elektronski naslov v točnem roku, določenem s ponudbo. Če naročnik izdelka na dan izteka roka ne prejme, o tem obvesti izvajalca, da ta izdelek pošlje vnovič.

Izdelki so pripravljeni v raziskovalne in učne namene ter namenjeni za uporabo kot referenčni viri, vzorci in primeri. Izvajalec ne odgovarja za nezakonito ali protipravno uporabo izdelkov.

Naročnik po prejemu izdelek pregleda in poda morebitne zahtevke za popravke.

REKLAMACIJE

 1. člen

V ceno storitve so vključeni vsi popravki izvedbe, ki so skladni s predloženimi navodili in ponudbo. Za popravke, ki niso skladni s predloženimi navodili in ponudbo, lahko naročnik odda novo povpraševanje.

Rok za oddajo zahtevka za popravke je enak roku izvedbe naročila.

Zahtevek za popravke, oddan po pretečene roku za oddajo zahtevka za popravke, lahko izvajalec obravnava kot novo naročilo.

VAROVANJE PODATKOV

 1. člen

Izvajalec in naročnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke in vso korespondenco, ki bodo rezultat njunega poslovnega sodelovanja.

Naročnik in izvajalec prevzemata odgovornost za kakršno koli in celotno poslovno škodo, ki lahko nastane zaradi razkritja podatkov o sodelovanju tretji osebi.

Izvajalec ne zajema, obdeluje ali arhivira nobenih osebnih podatkov naročnika. Vso dokumentacijo, potrebno za izvedbo naročila, izvajalec vodi pod randomizirano referenčno številko.

Izvajalec za namen dostave naročila in realizacijo popravkov do roka oddaje zahtevka za popravke hrani elektronski naslov, vezan na randomizirano referenčno številko naročila.

REŠEVANJE SPOROV

 1. člen

Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno.

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

 1. člen

Izvajalec lahko spreminja svoje pogoje poslovanja ali spremeni ponudbo svojih storitev. Sodelovanje izvajalca in naročnika je vezano na splošne pogoje, veljavne ob sklenitvi sodelovanja, tj. na datum plačila.

KONČNA DOLOČBA

 1. člen

Splošni pogoji začnejo veljati 1. 6. 2019 do preklica.